Vedtægter og bestyrelse


Medlemmer af bestyrelsen:

Forperson:
– Kirsten Hindbo
Mobil: 6071 0642
Mail: KirstenHindbo@hotmail.com

– Elsebeth Greve (kasserer)
– Didde Krabbe Johannesen,
– Signe Sofie Larsen,
– Ellen Frydendal.

Suppleanter:
– Stine Isaksen,
– Mette Engholm.


Vedtægter for BÆREDYGTIGT VIBORG:

§ 1. Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er BÆREDYGTIGT VIBORG og dens hjemsted er Viborg Kommune.
Foreningens adresse er bestyrelsesforpersonens adresse.
Foreningens formål er at fremme grøn omstilling og en mere bæredygtig livsstil.

§ 2. Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle personer og foreninger.
Foreningen fører en medlemsliste med mailadresser.

§ 3. Bestyrelse
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer,
herunder en forperson og en kasserer. Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan
under ansvar over for generalforsamlingen disponere til foreningens bedste i henhold til
foreningens formål. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
forpersonens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 4. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Beslutninger på såvel ordinære generalforsamlinger, som på ekstraordinære
generalforsamlinger, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede med én stemme per person eller
forening.
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forpersonens beretning
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent
  for henholdsvis personer og foreninger
 4. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens
  forperson i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens
  afholdelse.
 5. Valg
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Kassereren og 1 menigt
  bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år og forpersonen og 2 menige
  bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant
  for 1 år.
  Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 6. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det,
indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 1 måned efter,
at den er krævet.

§ 7. Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 21
dages skriftligt varsel til medlemmerne.

§ 8. Kontingent
Indtil videre kører foreningen uden medlemskontingent.
Foreningens medlemmer og andre kan støtte foreningen med frivillige bidrag.

§ 9. Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kun hvis
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 11. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling og kun, hvis mindst 3⁄4
af de fremmødte stemmer herfor. Opløses foreningen overgår foreningens aktiver til
Viborgafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

§ 12. Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, og der påhviler ikke
medlemmerne nogen hæftelse herfor.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Viborg den 27.03.2019.


Referater:

%d bloggers like this: